PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA

pierwsza strona poprzednia strona 1 2 3 4 następna strona ostatnia strona

2020


• 2020-06-15 •

TRWA OFENSYWA PROGRAMOWA PZHKA

Po ogłoszonej przez Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego niedawnej decyzji o przyznaniu, postulowanych przez Zarząd PZHKA, nagród finansowych w kwocie blisko miliona złotych na Czempionacie Narodowym, w dniu 9.06.2020 podczas konferencji prasowej w SK Janów Podlaski, Minister Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział realizację tez zawartych w « Ramowej Koncepcji Poprawy Wizerunku, Jakości oraz Wartości Polskiej Hodowli Koni Arabskich Czystej Krwi « .
Dokument opracowany i przedłożony przez Zarząd PZHKA to kompleksowa strategia rozwiązania najbardziej palących problemów polskiej hodowli koni arabskich, oraz zbudowania trwałych i długofalowych rozwiązań mających na celu dalszy jej rozwój.
Pełna informacja znajduje się tutaj.

 
>>> link

• 2020-06-10 •

Pierwszy Sopocki Pokaz Koni Arabskich


 

Pierwszy Sopocki Pokaz
Koni Arabskich
25 – 26 lipca 2020

Pokaz Hodowlany oraz Czempionat dla koni Arabskich Czystej Krwi

Zamknięcie listy zgłoszeń:  26 czerwca 2020

MIEJSCE
HIPODROM SOPOT Sp. z o. o
ul. Polna 1, 81-745 Sopot

Kontakt w j. angielskim: Ward Bemong => (+44) 7760 624 618
Kontakt w j. polskim: Agata Jarzycka => (+48) 530 430 556
e-mail: sopotarabianhorseshow@gmail.com

Komisja dyscyplinarna: do ustalenia            
Steward w ringu: do ustalenia                                 
Sędziowie: do ustalenia
             
Prowadzący pokaz: do ustalenia                  
Obsługa muzyczna:     do ustalenia                            
Obsługa komputerowa: do ustalenia                         


Opłata za udział:                    300 zł             
Opłata za boks (słoma):         350 zł 

Zgłoszenia bez potwierdzenia opłaty za boksy nie będą przyjmowane.
Dane do przelewu:
Hipodrom Sopot sp. z o.o. PKO Bank Polski SA o/POB
złotówki:  73 1440 1101 0000 0000 1146 9353
euro:  SWIFT CODE (BIC) BPKOPLPW 54 1440 1101 0000 0000 1268 9567

Po terminie zgłoszeń zwrot opłat za stajnię i wpisowe nie będzie możliwy.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia z dołączonym skanem paszportu oraz dołączonym potwierdzeniem przelewu za rezerwację boksu w wysokości 350 zł.

W cenie boksu jest ścielenie słomą. Na miejscu istnieje możliwość dokupienia siana, słomy i trocin. Wyposażenie stajenne – we własnym zakresie.
Warunki – Pokaz Hodowlany
Zgłoszenia:
Pokaz jest otwarty dla koni arabskich czystej krwi zarejestrowanych w księgach stadnych uznawanych przez WAHO na dzień zamknięcia zgłoszeń. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport z wpisem potwierdzającym aktualne szczepienia przeciw grypie koni (ważność szczepień upływa po 6 miesiącach)

Wykluczenia z udziału::
Konie, które zdobyły srebrny lub złoty medal w pokazach typu „Title” lub „A” nie mogą brać udziału w klasach Pokazu Hodowlanego do końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zdarzenie oraz przez dwa kolejne, kalendarzowe lata, chyba, że koń przechodzi do następnej kategorii wiekowej (tj. z „rocznych” do „młodzieżowych” lub z „młodzieżowych” do „seniorów”). Zgłoszenie konia naruszające powyższe reguły będzie karane kwotą 600 euro, a koń zostanie zdyskwalifikowany.

System oceniania:
Każdą z klas będzie oceniało trzech niezależnych sędziów, bez dostępu do katalogu pokazu, wystawiając oceny z przedziału 1-20 (z połówkami punktów) według następujących kryteriów:
 1. typ
 2. głowa i szyja – średnia z dwóch osobnych ocen, tj.  2a – za głowę, 2b – za szyję
 3. kłoda i linia górna
 4. nogi  – średnia z dwóch osobnych ocen, tj.  4a – za nogi przednie, 4b – za nogi zadnie
 5. ruch – średnia z dwóch osobnych ocen, tj.  5a – za stęp, 5b – za kłus

Zasady dotyczące miejsc ex aequo dla miejsc kwalifikujących
W przypadku równej ilości punktów dla miejsc kwalifikujących z danej klasy wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który uzyskał wyższą ocenę za typ, w dalszej kolejności będzie brana pod uwagę ocena za ruch. Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, o kolejności zdecyduje losowo wybrany sędzia.

Klasy i Czempionaty
Przewidziane jest rozegranie następujących finałów czempionatowych
 • CM1 – Czempionat Klaczek Rocznych
 • CM2 – Czempionat Klaczy Młodszych
 • CM3 – Czempionat Klaczy Starszych
 • CM4 – Czempionat Ogierków Rocznych
 • CM5 – Czempionat Ogierów Młodszych
 • CM6 – Czempionat Ogierów Starszych

W każdej grupie wiekowej konie zostaną podzielone na dwie klasy A i B – według wieku, a ich zwycięzcy uzyskają kwalifikacje do finałów czempionatowych według następującego schematu:
 • Do finału CM1:
Klasa 1A & 1B – klaczki roczne, urodzone w roku 2019
 • Do finału CM2:
Klasa 2A & 2B – klaczki 2-3-letnie, urodzone w latach 2017 i 2018
 • Do finału CM3:
Klasa 3A & 3B – klacze starsze, urodzone w roku 2016 lub wcześniej
 • Do finału CM4:
Klasa 4A & 4B – ogierki roczne, urodzone w roku 2019
 • Do finału CM5:
Klasa 5A & 5B – ogierki 2-3-letnie, urodzone w latach 2017 i 2018
 • Do finału CM6:
Klasa 6A & 6B – ogiery starsze, urodzone w roku 2016 lub wcześniej

Klasy klaczek i/lub ogierków rocznych zostaną rozegrane pod warunkiem, że w odpowiedniej kategorii zgłoszonych zostanie co najmniej14 koni. W przeciwnym wypadku finały czempionatowe CM1/CM4 nie zostaną rozegrane, a konie zgłoszone do odpowiedniej  klasy „roczniaków” dołączą do klas klasyfikacyjnych dla czempionatów koni młodszych – CM2/CM5.

Uczestnictwo w Pokazie Hodowlanym nie daje koniom kwalifikacji do pokazów typu „A” ani „Title”

Zasady dla Czempionatów

Metoda Otwarta
Zdobywcy złotych, srebrnych i brązowych medali zostaną wyłonieni spośród wszystkich koni, które zakwalifikowały się do czempionatów w swoich klasach. Kwalifikację do czempionatu otrzymuje pierwszy, drugi i trzeci koń z każdej klasy.

Wszystkie Czempiony będą oceniane jak poniżej:
 • Wszystkie konie zakwalifikowane do czempionatu wejdą na ring i ustawią się w szeregu zgodnie z kolejnością numerów katalogowych.
 • Konie będą oceniane indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Poszczególni sędziowie, jednocześnie i niezależnie, wyznaczą swoich kandydatów na złoty, srebrny i brązowy medal, spośród wszystkich koni zakwalifikowanych do czempionatu.

Punkty zostaną przyznane wskazanym koniom w następujący sposób:
 • Koń nominowany przez sędziego do Złotego Medalu otrzyma 4 punkty.
 • Koń nominowany przez sędziego do Srebrnego Medalu otrzyma 2 punkty.
 • Koń nominowany przez sędziego do Brązowego Medalu otrzyma 1 punkt.

Złoty medal zostanie przyznany koniowi, który uzyska najwięcej głosów na Złoty Medal. W przypadku równej liczby głosów, Złoty Medal zostanie przyznany koniowi z największą liczbą punktów czempionatowych.

Z pozostałych koni:
Srebrny medal zostanie przyznany koniowi z największą liczbą punktów czempionatowych.
Brązowy medal zostanie przyznany koniowi z drugą najwyższą liczbą punktów czempionatowych.
W przypadku remisu będą przestrzegane zasady dotyczące remisów w czempionatach. Sędziowie nie będą omawiać koni. Zostanie wybrany czwarty koń, który zdobędzie brązowy medal, jeśli jeden z trzech medalistów zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli wybór czwartego konia nie wyniknie z dokumentów głosowania, sędziowie zostaną poproszeni o jego nominowanie. Koń ten nie zostanie ogłoszony. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zwycięzców medalu zostanie zdyskwalifikowanych, dalsza zmiana nie będzie możliwa.


Wszystkie konie zakwalifikowane do odpowiednich Mistrzostw muszą wziąć udział w Mistrzostwach. O ile nie zostanie przedstawione zaświadczenie od lekarza weterynarii DC, brak udziału w konkursie zdyskwalifikuje konia z wystawy, a jego zapis punktacji i miejsca w klasie zostanie usunięty, a koń zostanie zdyskwalifikowany na okres jednego roku od daty pokazu. W przypadku dyskwalifikacji konie znajdujące się za koniem zdyskwalifikowanym awansują o jedno miejsce w klasie. Jeżeli koń zostanie wysłany z ringu przez sędziów lub wyprowadzony przez przewodnika z jakiegokolwiek powodu, zostanie uznany za uczestnika mistrzostw.

Wszystkie konie, które otrzymają medal w swoich Mistrzostwach, muszą wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród w Mistrzostwach.
O ile DC nie zdecyduje inaczej, w którym to przypadku dowolny przedstawiciel konia może przyjąć medal bez obecności konia, nieobecność konia lub przedstawiciela, który pojawi się na ceremonii wręczenia nagród, zdyskwalifikuje konia z pokazu oraz kategorii i miejsca w mistrzostwach oraz dyskwalifikacja konia z pokazu na okres jednego roku od daty pokazu.
W przypadku dyskwalifikacji wszystkie konie znajdujące się za koniem zdyskwalifikowanym przesuną się o jedno miejsce w mistrzostwach.Zasady dotyczące remisów w mistrzostwach
W przypadku remisu w mistrzostwach, wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi z najwyższą liczbą punktów w kwalifikujących klasach. Jeśli nadal jest remis, obowiązują zasady dotyczące remisów w kwalifikujących miejscach.
Zasady określone w niebieskiej księdze 2020 EAHSC mają zastosowanie w każdym aspekcie. W przypadku wątpliwości lub rozbieżnych opinii obowiązuje oryginalna wersja angielska.
Oprócz tego obowiązują następujące zasady ECAHO:
- Przepisy dotyczące przeprowadzania pokazów
- Przepisy dotyczące remisów w kwalifikujących się miejscach
- Przepisy dotyczące Mistrzostw
- Przepisy Komisji Dyscyplinarnej
- Przepisy Kontroli Medycznej

ECAHO Blue Book 2020: http://ecaho.org/documents

Przepisy ogólne:

1) Reguły pokazów ECAHO obowiązują w całości (w załączeniu).
2) Po przesłaniu formularzy zgłoszeniowych wszyscy wystawcy, ich przedstawiciele i współpracownicy zgadzają się zaakceptować niniejszy regulamin i postępować zgodnie z instrukcjami organizatora
3) Wszyscy wystawcy zaakceptują decyzje sędziów, które są ograniczone do tego pokazu i oparte na systemie oceny określonym w regulaminie. Sędziowie są zapraszani przez organizatora, nie otrzymują wynagrodzenia i nie są polecani przez związki hodowców.
4) Decyzje sędziów są ostateczne i nie będą kwestionowane. Sędziowie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z ich decyzji.
5) Wszystkie konie muszą być wolne od chorób zakaźnych i muszą pochodzić z niezakażonej stajni.
6) Muszą być  skutecznie zaszczepione przeciwko grypie koni (patrz ECAHO Blue Book 2020 IV. Szczepienia przeciwko grypie koni, strona 59 lub 11 => IV. Dodatek)
Paszport koni musi być okazany w biurze pokazowym. W przypadku braku karty szczepień lub podejrzenia choroby zakaźnej organizator może zlecić badanie konia lekarzowi weterynarii na koszt właściciela. Organizator ma prawo poddać konia kwarantannie zgodnie z decyzją lekarza weterynarii. Zdecydowanie zaleca się szczepić przeciwko wirusowi wczesnoporonnemu.
Obowiązują zasady ECAHO dotyczące kontroli leków (patrz Blue Book 2020 strona 47).
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, choroby, kradzież, pożar lub wszelkiego rodzaju szkody, czy to na ludziach, zwierzętach i przedmiotach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody. Właściciele wszystkich koni lub innych zwierząt na pokazie muszą ponosić odpowiedzialność prawną. Każdy jest osobiście odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim przez niego, jego współpracowników itp. lub jego konie.
8) Numery startowe zostaną wydane w biurze pokazowym.
9) Koszty transportu nie będą rekompensowane.
10) Prezentacja: Wszystkie konie są pokazywane w ręku. Dozwolony jest jeden asystent obsługi z batem z DC.
24. Ogiery i źrebaki w wieku trzech lat i starsze mogą być prezentowane w tranzelkach i kolcach, które są zarówno bezpieczne, jak i wygodne dla konia. Wszystkie tranzelki bezwędzidłowe muszą być zarówno bezpieczne, jak i wygodne dla konia. Każdy koń, który nie będzie pod kontrolą, zostanie usunięty z ringu wystawowego i zdyskwalifikowany.
25. a) Każdy koń, który będzie biegał luzem po collecting ring podlega karze grzywny nieprzekraczającej 100 € według uznania DC.
b) Każdy koń, który będzie biegał luzem na arenie pokazowej, natychmiast będzie podlegał karze grzywny nieprzekraczającej 100 € według uznania DC. Jeśli koń ucieknie po raz drugi, zostanie zdyskwalifikowany.
26. Wszystkie konie, które zajęły miejsca rankingowe  w swojej klasie, muszą wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród. O ile DC nie zdecyduje inaczej, w którym to przypadku dowolny przedstawiciel konia może przyjąć medal bez obecności konia. Nieobecność konia lub przedstawiciela, który pojawi się na ceremonii wręczenia nagród, dyskwalifikuje konia z pokazu, a jego zapis wyników w kategorii zostanie usunięty i zostanie ukarany zgodnie z art. 16 Regulaminu komisji dyscyplinarnych.
W przypadku dyskwalifikacji wszystkie konie znajdujące się za koniem zdyskwalifikowanym przesuną się o jedno miejsce w rankingu kategorii.
27. Konie, , które wydają się kulawe, mogą być ocenione i sklasyfikowane przez sędziów. Sędziowie mogą wykluczyć każdego zbyt kulawego e ich ocenie.
28. Niedopuszczalna jest zmiana podstawowego koloru skóry, sierści lub kopyt. Zabrania się stosowania farb do kopyt, lakierów bezbarwnych, farb do lakierów, lakieru brokatowego i zabiegów kosmetycznych, w tym przeszczepów skóry. Przedłużanie włosów na ogonie i grzywie jest zabronione. Akceptowane będą bezbarwne oleje na kopytach, wazelina lub olej i biała kreda na białych nogach.
 
>>> link

• 2020-06-09 •

XXX Młodzieżowy Czempionat w Białce

XXX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej

pod honorowym patronatem
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Pana Grzegorza Pięty

Organizatorzy:
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
 • Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
 • Ludowy Klub Sportowy w Białce

Zapraszają do udziału w XXX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej (B – Nat.), który odbędzie się w dniach 04 – 05 lipca  (sobota-niedziela) 2020 r.
na terenie Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Krakowie
Stadnina Koni Białka
Białka , 22-300 Krasnystaw

Warunki pokazu
Lista kontrolna
Formularz zgłoszeniowy
>>> link

• 2020-06-04 •

PULA NAGRÓD W WYSOKOŚCI OK. 1.000.000,00 PLN (ca. 250.000,00 EUR) DLA NARODOWEGO POKAZU KONI ARABSKICH W JANOWIE PODLASKIM 2020

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich, przygotował ściśle kierunkowo celowaną Koncepcję Promocji Polskich Koni Arabskich, zarówno w Polsce oraz poza granicami kraju. Jednym z ważniejszych punktów tego Programu, jest wsparcie dla wszystkich Uczestników Narodowego Pokazu w Janowie Podlaskim 2020, w formie dofinansowania Nagród Pokazu kwotą w wysokości 998.000,00 PLN / ca. 250.000,00 EUR (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 PLN), ufundowaną przez Resort Ministra Rolnictwa w osobie Pana Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
W ramach współpracy z Panem Ministrem, przygotowaliśmy również Regulamin rozdysponowania tej kwoty, który został zaakceptowany. Oświadczenie Zarządu znajduje się tutaj.

>>> link

• 2020-05-26 •

Artykuł w The Times 'Polish purge leaves Janow Podlaski stud in crisis' - odpowiedź PZHKA do autorki i The Times

W związku z publikacją artykułu w Magazynie The Times "Polish purge leaves Janow Podlaski stud in crisis" wydanie internetowe z dn.18.05.2020 Zarząd PZHKA zażądał jego sprostowania, gdyż nie przedstawia on prawdy o stanie hodowli koni arabskich w Polsce i szkodzi jej wizerunkowi na świecie. Pismo PZHKA do Redakcji The Times i Autorki artykułu znajduje się tutaj.
>>> link

• 2020-05-25 •

Nagroda Cometa: Salam nadal najlepszy

Bity faworyt, SALAM AL KHALEDIAH, zwyciężył łatwo w pierwszej w tym roku pozagrupowej gonitwie dla koni czystej krwi, Nagrodzie Cometa (kat. B, 2000 m), potwierdzając swoją pozycję najlepszego starszego konia arabskiego w Polsce.

W ciekawej ośmiokonnej stawce (wycofany został ubiegłoroczny derbista DRAGON hod. i wł. Z. Górskiego) wyróżniały się: 7-letni SALAM AL KHALEDIAH, filar stajni AKF Polska, jego rówieśnik solidny BANDOLERO hod. i wł. SK Janów Podlaski, oraz najlepsza 3-latka sezonu 2019, TABARAK’S ELVIRA hod. i wł. E. Chat. Zagadką był debiutujący na trawiastej służewieckiej bieżni moskiewski derbista, SEIFUL MULUK, hod. i wł. R.O. Hahaleva.

Mimo najwyższej wagi w polu (63 kg, bieżnia elastyczna 3,7) SALAM AL KHALEDIAH sprostał roli faworyta i pod S. Mazurem wygrał z miejsca do miejsca w niezłym czasie 2’20”4. Drugi był BANDOLERO, dosiadany przez swojego trenera S. Vasyutova, a na trzeciej pozycji zameldował się SEIFUL MULUK, który na ostatnich metrach prześcignął o szyję koleżankę stajenną Salama, ANOOD AL KHALEDIAH.

Jedyny w stawce pretendent do tegorocznej błękitnej wstęgi, HAMAL, zameldował się w celowniku jako siódmy, tracąc do zwycięzcy ponad 20 długości.

NAGRODA COMETA (4+ PA, 2000 m, 26 250 zł)
 1. SALAM AL KHALEDIAH (FR) 63 o. 7l. (Nashwan Al Khalediah – Quesche du Paon/Akbar), dż. S. Mazur, tr. M. Kacprzyk, hod. Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud, wł. Polska AKF Sp. z o.o.
 2. BANDOLERO 63 o. 7 l. (Portmer – Botura/Samsheik), dż i tr. S. Vasyutov, hod. i wł. SK Janów Podlaski
 3. SEIFUL MULIUK (RU) 60 o. 4 l. (Karmel de Faust – Sjamara/Marwan I) dż. D. Petryakov, tr. N. Szelągowska, hod. i wł. R.O. Hahalev
 4. ANOOD AL KHALEDIAH (FR) 61 (Nayef Al Khalidiah – Shaza Al Khalediah/Khalid El Biwaibiya) k.dż. S. Abayev, tr. M. Kacprzyk, hod. Al Khalediah Stables, wł. Polska AKF Sp. z o.o.
 5. TABARAK’S ELVIRA (AT) (Tabarak – Elea/Dormane) dż. A. Turgaev, tr. P. Piątkowski, hod. i wł. E. & H. Chat – Gestüt Chat

>>> link

• 2020-04-30 •

Powołanie do Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich p.Krzysztof Poszepczyński został powołany decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p.Jana Krzysztofa Ardanowskiego na członka Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na okres od 27.04.2020 do końca kadencji tej Rady.
Gratulujemy serdecznie.
 
>>> link

• 2020-04-20 •

Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich w Radomiu 2020

Zarząd PZHKA informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją pandemii V Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich 2020 w Radomiu został odwołany.
Jak informują organizatorzy Pokaz w Radomiu już na stałe wpisał się w kalendarz ważnych Pokazów Koni Arabskich w Polsce.
Jednakże nie wszystkie okoliczności byli oni w stanie przewidzieć i nad nimi zapanować.
W związku z zaistniałą sytuacją pandemii tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Arabskich została odwołana.
Ten rok szybko minie, a organizatorzy ze wzmożonymi siłami przystąpią do organizacji V edycji Czempionatu Koni Arabskich w Radomiu na początku lata 2021.

>>> link

• 2020-04-09 •

Pamięci prof. Andrzeja Strumiłły

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dziś nad ranem w wieku 93 lat zmarł wieloletni członek naszego związku, prof. Andrzej Strumiłło.

Prof. Strumiłło, wybitny i wszechstronny artysta-plastyk, dużą część swojej twórczej działalności poświęcił koniom. W 2018 r. wydał wspaniały album "Koń wschodni", w całości poświęcony koniom arabskim, a szczególnie polskiej ich hodowli. Jego posiadłość w Maćkowej Rudzie była miejscem wielu artystycznych spotkań, a także domem dla jego ukochanych arabów.

Rodzinie i Przyjaciołom Pana Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia i łączymy się w honorowaniu Jego pamięci.
>>> link

• 2020-04-02 •

XXX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej Białka 2020

Zarząd PZHKA informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z Koronawirusem w Polsce Pokaz w Białce 2020 został odwołany.
Jako współorganizatorzy Pokazu w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy taką informację od SK Białka, o czym niezwłocznie informjemy właścicieli koni, hodowców, trenerów, prezenterów oraz sympatyków koni arabskich.
 
>>> link


pierwsza strona poprzednia strona 1 2 3 4 następna strona ostatnia strona