PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA

Dokonania

Dokonania PZHKA w 2017:

W dniu 9.12.2017 w SK Michałów odbyło się posiedzenie Zarządu PZHKA w rozszerzonym składzie tzn. oprócz wszystkich członków uczestniczyli w nim członkowie Komisji Statutowej oraz p.Ewa Poszepczyńska.

Głównym zadaniem posiedzenia było omówienie propozycji nowego Statutu przesłanej przez mec. Jacka Cieplucha.

P. Ewa Poszepczyńska przedstawiła porównanie obecnego Statutu i  nowej propozycji.

Zebrani doszli do wniosku, że w nowym Statucie trzeba zawrzeć możliwość otworzenia działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków na cele statutowe.

Ponadto uznali oni, że należy umieścić cele związane z działalnością organizacji pożytku publicznego, również z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe oraz spełniające cele określone w ustawie o opp.

Dyskutowana była sprawa uczestnictwa w Zarządzie (w tym prezesa)  jedynie hodowców koni  arabskich (stanowisko przewodniczącego Komisji Statutowej – Przemka Sawickiego) oraz w drugiej wersji większości hodowców koni arabskich (w tym prezesa). Ostatecznie te dwie wersje mają być dyskutowane przez Zarząd i w przyszłości przez Walne Zgromadzenie.

Za hodowcę koni arabskich uważa się członka Związku, posiadającego minimum 2 klacze czystej krwi arabskiej w wieku rozrodczym, który rejestruje min. 2 konie czystej krwi arabskiej własnej hodowli  w ciągu dwóch ostatnich lat w PASB.

Po omówieniu wszystkich punktów Statutu i wprowadzeniu własnych zmian, Statut będzie przesłany do mec. J. Cieplucha w celu  ustalenia jego zgodności z obowiązującym prawem, a następnie ostatecznie zatwierdzony przez Zarząd i rozesłany w styczniu 2018 do wszystkich członków w celu wprowadzenia kolejnych ewentualnych zmian.

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja przez p.Longina Błachuta propozycji przynależności PZHKA do organizacji Heritage Arabian Racing Club. Zebrani wyrazili zainteresowanie tym, aby PZHKA przystąpiło  do tej organizacji i ustanowiło 2 nagrody  pieniężne (10000 funtów) przeznaczone na wyścigi koni arabskich. Ustaleniami i szczegółami współpracy z innymi organizacjami  w tym zakresie zajmą się p. Longin Błachut i p. Janusz Ryżkowski.

--//--

W dniu 12.11.2017 w SK Chrcynno-Pałac odbyło się zebranie nowo  powołanego zarządu PZHKA.

W ramach porządku obrad omówiono sprawy bieżącego funkcjonowania Związku  w najbliższych 2 latach. 

Ponadto został określony plan pracy na najbliższy okres czasu:

1.     Zgodnie z zaleceniami Walnego Zgromadzenia,  Zarząd zajmie się zmianą Statutu PZHKA, a personalnie z ramienia Zarządu będzie się tym zajmował p. Marek Błaszkiewicz.

2.     Sprawami wyścigowymi i programem gonitw na rok 2018 będą się zajmowali p. Janusz Ryżkowski i p.Longin Błachut.

3.     Zarząd będzie organizował rocznie 1-2 kursy związane z treningiem, pokazywaniem, sędziowaniem koni oraz dla osób chętnych do DC.

4.     Zarząd przygotuje i wyda publikację z okazji XX - lecia  PZHKA.

5.     Rozbudowana zostanie strona PZHKA o dostęp do baz rodowodowych i archiwum.

6.     Zarząd wystąpi z wnioskiem do ECAHO o skorygowanie tzw. otwartej metody sędziowania czempionatów.

7.     PZHKA będzie zbierał zapytania i organizował wspólne zakupy nasienia ogierów. Z ramienia Zarządu organizacją zakupów będzie zajmował się p.Józef Pietrzak.

 

Dokonania PZHKA w 2016:

Zarząd w roku 2016 działał w pełnym składzie, zmienionym podczas XX Walnego Zjazdu PZHKA, w dniu 09-10 marca 2016 roku, tj,:

Anna Stojanowska – Prezes,

Tomasz Tarczyński – Wiceprezes,

Członkowie Zarządu: Krzysztof Poszepczyński, Jerzy Białobok, Piotr Podgórny.

 

Podczas XX Walnego Zjazdu rezygnację z funkcji Członka Zarządu złożył Andrzej Wójtowicz, a na jego miejsce wybrany został Piotr Podgórny.

Struktura członkowska w Związku przedstawiała się następująco: - członkowie zwyczajni - 121 osób (stan na 30 marca 2017),  - członkowie honorowi – 5, członkowie wspierający – 4.

            Rok 2016 był bardzo trudny dla PZHKA. W wyniku zmian personalnych i organizacyjnych, w państwowych stadninach, cała polska hodowla stanęła przed nowymi wyzwaniami. Z dniem 19 lutego 2016 zakończyli pracę w państwowej hodowli : Anna Stojanowska, Jerzy Białobok i Marek Trela. Dodatkowo współpracę ze stadninami zakończyła również firma POLTURF, która przez ostatnich 15 lat była organizatorem Narodowego Pokazu i Aukcji Pride of Poland.

Powyższe posunięcia spowodowały zamieszanie i wewnętrzne rozdarcie środowiska hodowlanego w Polsce.

Mimo tego udało się, dzięki zaangażowaniu wszystkich członków Zarządu przeprowadzić i zakończyć wiele spraw, które od dłuższego czasu były przedmiotem troski i dyskusji. Zaangażowaliśmy osobę do prowadzenia strony internetowej PZHKA. Dzięki jej pracy, sumienności i pracowitości strona Związku jest aktualna, bogata w informacje i czytelna.

W roku 2016 Związek został wykluczony ze współorganizacji najpoważniejszych pokazów w Polsce, takich jak Młodzieżowy Pokaz w Białce i Narodowy Pokaz w Janowie Podlaskim,  ale Zarząd współtworzył i objął patronatem nowy czempionat - Festyn Koni Arabskich, który odbył się w dniach 9-10 września 2016 roku, na terenie Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych. Podczas czempionatu w Krakowie po raz pierwszy w Polsce zostały rozegrane nowe klasy: klasa źrebiąt oraz amatorów prezenterów, które cieszyły się dużą frekwencją i spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem wystawców.

Ponadto Związek udzielił patronatu i ufundował nagrodę podczas Międzynarodowego Pokazu Koni Arabskich w Bukszy.

Ufundował również nagrodę w gonitwie PZHKA na Służewcu.

Sponsorował obsługę medyczną podczas Mistrzostw Polski i Zawodów Międzynarodowych w Sportowych Rajdach Konnych w Dolinie Gawora.

W roku 2016 w Polsce odbyła się wyjątkowo duża ilość czempionatów koni arabskich: cztery pokazy afiliowane przez ECAHO (w Białce kat.B krajowy, w Bukszy kat.B międzynarodowy, w Janowie Podlaskim kat. narodowy i we Wrońskach kat. B międzynarodowy) oraz dwa nie afiliowane (Radom i Kraków).

Na rok 2017 zaplanowano równie liczną grupę imprez. Zmianie uległ status pokazu w Krakowie, który uzyskał afiliację ECAHO.

Bardzo istotną inicjatywą, podjętą przez Zarząd po prawie 8-letniej przerwie, było zorganizowanie krajowego kursu sędziowskiego, dla przyszłych sędziów na pokazach koni czystej krwi arabskiej. Kurs ten odbył się w dniach 11-12 września 2016 roku, na terenie Krakowskiego toru Wyścigów Konnych. Wzięło w nim udział 30 uczestników, 7 osób ukończyło kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu, zarówno teoretycznego jak i praktycznego.

Przy okazji organizacji kursu sędziowskiego oraz w ciągu niemal całego roku dochodziły do Zarządu zapytania o możliwość zorganizowania i przeprowadzenia seminariów, szkoleń, kursów (dowolnej formy edukacyjnej) dla hodowców i właścicieli, podczas których mogliby poszerzyć swoją wiedzą.

Członkowie Zarządu brali czynny udział w pracach organizacji międzynarodowych – ECAHO – Anna Stojanowska – Wiceprezydent i Jerzy Białobok – pełniący funkcję Skarbnika od marca 2016.

WAHO – Pan Marek Trela – obecnie Wiceprezydent organizacji.

Sytuacja finansowa Związku jest stabilna, a miniony rok rozliczeniowy zamknął się, rekordowo wysokim wynikiem finansowym.

Na rok 2017 przypadają obchody 20-lecia istnienia Związku. Zarząd zwrócił się do wszystkich członków o wychodzenie z inicjatywą i propozycjami, jak chcieliby uhonorować ten fakt.

 

Dokonania PZHKA w 2015:

W roku 2015 z ogromnym żalem pożegnaliśmy Panią Izabellę Pawelec-Zawadzką, współzałożycielkę, wieloletnią Prezes i wreszcie honorowego członka PZHKA, która zmarła po długiej chorobie. Śmierć Pani Zawadzkiej była ciosem przede wszystkim dla najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych ale również dla całej społeczności zgromadzonej wokół koni arabskich, tak w kraju jak i zagranicą. Wraz z Jej osobą pożegnaliśmy niespotykaną klasę, kulturę osobistą, wiedzę i życzliwość, skupienie na sprawie a nie na ludzkich słabościach i ambicjach.

Świat po Jej śmierci nigdy już nie będzie taki sam.

Zakres spraw, którymi w ciągu minionego roku zajmował się Związek jest wyjątkowo szeroki.

PZHKA współtworzył i objął patronatem kalendarz krajowych pokazów i imprez sportowych, dedykowanych koniom arabskich, na który składały się:

- Młodzieżowy Wiosenny Pokaz w Białce,

- Narodowy Czempionat w Janowie Podlaskim,

- Sportowe Mistrzostwa Polski, które po raz pierwszy zorganizowane zostały w Stadninie Koni Michałów,

- Sportowe Mistrzostwa Europy dla Koni Arabskich – w Janowie Podlaskim.

- Związek udzielił patronatu i ufundował nagrodę podczas Międzynarodowego Pokazu Koni Arabskich w Bukszy,

- Związek ufundował nagrodę w gonitwie PZHKA na Służewcu.

Oceniając zarówno przygotowanie jak i przeprowadzenie imprez o charakterze sportowo-hodowlanym, do których zaliczamy czempionaty, a także imprez o charakterze handlowo-komercyjnym, do których zaliczamy Aukcję Pride of Poland, rok 2015 należy uznać za wybitny.

Po raz kolejny Polska hodowla udowodniła, swoją wiodącą rolę na świecie. Na aukcji Pride of Poland padły rekordowe ceny sprzedaży.

Z pewnością ogromny wpływ na ceny osiągane przez polskie konie mają wyniki osiągane przez nie na pokazach. Doskonałe pozycje na Czempionacie Europy, Pucharze Narodów w Aachen czy Czempionacie Świata, budowały i budują MARKĘ, przez duże „M”.

W tworzeniu tej marki brały udział konie ze Stadnin ANR oraz konie ze Stadnin Prywatnych.

1)     W roku 2015 udało się zrealizować dyskutowany od długiego czasu pomysł – własnej, nowej strony internetowej PZHKA.

Nowa strona, ma dwie wersje językowe: polską i angielską i spotkała się z dobrym odbiorem. Jej strona graficzna, przejrzystość i jasność zamieszczanych komunikatów znalazły uznanie w oczach odwiedzających stronę.

Jej ostateczna wersja, jak też treści na niej zamieszczane zależą od wszystkich Państwa – czyli od Członków Związku. I wszelkie zmiany są w dalszym ciągu możliwe.    

2)      Dzięki PZHKA przeprowadzony został projekt gonitw „eksterierowych”, czyli przeznaczonych dla koni których pochodzenie, linie z których się wywodzą niosą urodę.

Stworzenie koniom o dużej urodzie i w pożądanym typie warunków do przejścia próby dzielności w znormalizowanych, porównywalnych  warunkach rywalizacji.

Dla hodowców koni czystej krwi arabskiej gonitwy „eksterierowe” mają szczególne znaczenie, stanowią bowiem ważny element w realizowaniu założeń programu hodowlanego rasy jak również umożliwiają pielęgnowanie typu polskiego araba, w wyścigowej próbie dzielności.

W interpretacji przedstawionej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PZHKA opisał gonitwy „eksterierowe” jako:

            Gonitwy międzynarodowe, dla koni czystej krwi arabskiej, które spełniają  poniższe             warunki:

      - Przodkowie konia  w linii męskiej odnosili sukcesy pokazowe tzn.:

a)    co najmniej dwóch z trzech przodków w linii męskiej – ojciec, dziadek lub pradziadek – brało udział w pokazach „w ręku” rozgrywanych zgodnie z zasadami ECAHO i co najmniej jeden z nich zdobył tytuł czempiona, wiceczempiona lub brązowy medal, ewentualnie

b)    co najmniej jeden z w/w przodków zdobył tożsamy tytuł na pokazie ECAHO kategorii Title, ewentualnie

c)    co najmniej jeden z w/w przodków zdobył co najmniej tytuł narodowego czempiona w kategorii „w ręku” kraju, który nie jest członkiem ECAHO.

Związek był aktywnie reprezentowany w Radzie PKWK.

3)     PZHKA pojęło decyzję o ogłoszeniu konkursu na zaprojektowanie nagród (statuetek, pucharów), które stanowiłyby nagrody na czempionatach w Janowie Podlaskim i w Białce. Byłaby to stała nagroda, charakterystyczna dla każdego pokazu, nieodmiennie kojarząca się z miejscem i wydarzeniem.

W związku z powyższym ogłoszono postępowanie polegające na zbieraniu ofert na stworzenie projektu statuetek/nagród, które staną się w przyszłości obowiązującym trofeum na pokazach w Białce i w Janowie Podlaskim.

Oferty były składane w terminie do 30 stycznia 2016, w dowolnej formie pisemnej, na adres Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich.  

Zarząd Związku, po obejrzeniu nadesłanych propozycji stwierdził, że projektami najbardziej zbliżonym do klimatu imprezy oraz oddającymi charakterystyczne cechy każdego pokazu jak też tematykę, której dotyczą, są projekty Pani Justyny Jaszczewskiej.

Zarząd zdecydował, że po przeprowadzeniu dodatkowych rozmów dotyczących wykonania odlewów i ich cen oraz uzupełnieniu projektu o drobne elementy, wybierze projekty Pani Justyny Jaszczewskiej.

4)     Członkowie PZHKA pełnili funkcje we władzach ECAHO – Anna Stojanowska – Wiceprezydent, Marek Trela – Skarbnik,

W obradach poszczególnych Komisji oraz Walnym Zgromadzeniu brali udział Panowie Krzysztof Poszepczyński i Tomasz Tarczyński.

5)     Podjęto prace nad nowym kształtem deklaracji członkowskich. W związku z opiniami członków, wyartykułowanymi podczas poprzedniego Walnego Zjazdu, aby dostosować status członków do zapisów Statutu PZHKA i wyraźnie oddzielić członków zwyczajnych i wspierających, opracowano nowe wzory deklaracji.

6)     Finansowy rok 2015 PZHKA zamknął, na niewielkim ale dodatnim wyniku finansowym.

7)      Sytuacja finansowa Związku jest stabilna, zależy ona od systematyczności wpłacania Składek członkowskich, ponieważ stanowią one główny przychód Związku.

 

Mając na względzie założenia, które były celem grupy założycielskiej PZHKA, grupy w której znalazły się wielkie, niestety nie żyjące już dzisiaj autorytety, w roku 2015 PZHKA  pielęgnowało idee zasypywania i niwelowania linii podziałów, dialogu i wspólnego działania na rzecz budowania czegoś trwałego i konstruktywnego, jako jedna z nielicznych tego typu organizacji społecznych.


PZHKA w roku 2014

- PZHKA współtworzył i objął patronatem kalendarz krajowych pokazów koni arabskich, tak jak w latach poprzednich, a także Sportowe Mistrzostwa Europy ECAHO w Janowie Podlaskim oraz ufundował nagrodę w gonitwie PZHKA,
- członkowie PZHKA jako aktywni hodowcy wyjeżdżali często na pokazy zagraniczne, co wpłynęło na promocję polskich koni arabskich oraz na dobrą ich sprzedaż zarówno na aukcji głównej, letniej, jak i bezpośrednio ze stajni/stadniny,
- grupie ds. wyścigów udało się utrzymać zasady udziału koni arabskich, długości dystansów i czystości krwi polskiej; wydaje się słuszne utrzymanie zasady pierwszeństwa dla koni urodzonych w Polsce i zarejestrowanych w PASB; takie działania ograniczają udział w wyścigach koni rosyjskich i niemieckich, a jednocześnie motywują hodowców do krycia polskich klaczy ogierami wyścigowymi; zaproponowano również organizację gonitw dla klaczy pokazowych i odrębnie dla koni z krwią francuską; są to propozycje do planu gonitw dla Totalizatora Sportowego i zatwierdzenia przez PKWK.

Przez ostatnie 4 lata PZHKA udało się załatwić kilka ważnych spraw:

  • mistrzostwa, chociaż liczba uczestników wciąż jest jeszcze mała;
  • wyścigi;
  • pokazy, jest ich coraz więcej i to w grupie B, co pozwala na kwalifikację koni do pokazów klasy A oraz tytularnych.


PZHKA w roku 2013

- fundowało nagrody jak w latach ubiegłych i sponsorowało udział karetki ratunkowej na Mistrzostwach Polski Koni Arabskich w Janowie Podlaskim;
- czynnie działała grupa ds. wyścigów na czele z p. A.Wójtowiczem na rzecz organizacji gonitw dla koni arabskich, w tym gonitw zamkniętych,
- p. K. Poszepczyński, jako reprezentant PZHKA wziął czynny udział w pracach ECAHO,
- p. J. Białobok uczestniczył w procesie p.Waliszewskiego, którego sądzono za brak opieki nad końmi,
- p. Ł. Goździalski przedłożył w ECAHO program Arabian Horse Universe, który w przyszłości może ułatwić rejestrację koni pokazowych, punktację i wyniki; program jest obecnie testowany;
- Zarząd prowadził dyskusję dotyczącą poprawy warunków Wiosennego Pokazu w Białce.

PZHKA w roku 2012

- fundowało nagrody jak w latach ubiegłych i sponsorowało udział karetki ratunkowej na Mistrzostwach Polski Koni Arabskich w Janowie Podlaskim;
- przy Zarządzie utworzono 2 grupy robocze: I – ds. sportu, pod przewodnictwem p. Alicji Poszepczyńskiej, która opracowała regulamin zawodów i rajdów i przyczyniła się do tego, że w roku 2014 w Polsce w Janowie Podlaskim zostaną zorganizowane Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, oraz II – ds. wyścigów pod przewodnictwem p. Andrzeja Wójtowicza, której udało się zamknąć większość gonitw dla obcych koni, w tym rosyjskich, udało się przyczynić do zwiększenia puli nagród o ponad 100% oraz zaprojektowane zostały 4 gonitwy długodystansowe na 3600m, 4000m, 6000m i 8200m z osobną pulą nagród;
- objął patronatem organizowanego przez Klub Polo Buksza – III Pokazu Koni Czystej Krwi Arabskiej „Arabia – Polska” i ufundował nagrodę dla najlepszego konia pokazu.

PZHKA w roku 2011

- wspierał Wiosenny Pokaz Koni Arabskich w Białce, II Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Czempionat Narodowy Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, Jesienny Pokaz Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, mityng wyścigowy „Croatian Polish Friendship” w Chorwacji, Arabski Dzień Wyścigowy na Służewcu, Mistrzostwach Polski Amazonek w Janowie Podlaskim poprzez ufundowanie nagród specjalnych PZHKA oraz
dofinansował organizację Sportowych Mistrzostw Polski i Jesiennych Zawodów Sportowych Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. - brał czynny udział w ustaleniach z Polskim Klubem Wyścigów Konnych w sprawie ograniczenia 11 gonitw poza grupowych oraz podwyższenia kwot nagród w gonitwach koni arabskich;
- zajmował się również sprawą wprowadzenia i opracowania warunków dla przenoszenia zarodków w rasie koni czystej krwi arabskiej w Polsce, co zaowocowało wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2011 do Regulaminu PASB Załącznika nr.3 dot. wymagań księgi stadnej w sprawie przenoszenia zarodków, zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- zajmował się działalnością promocyjną poprzez: wspieranie kwartalnika poświęconego koniom arabskim ARABY, bezpośrednimi kontaktami z hodowcami i związkami zagranicznymi na kongresach i posiedzeniach WAHO i ECAHO oraz na pokazach międzynarodowych aktywną współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawach dotyczących organizacji hodowli i pokazów; z Ministerstwem Rolnictwa w kwestiach ustawodawstwa dot. hodowli i wyścigów; z Polskim Klubem Wyścigów Konnych i Redakcją PASB w zakresie wynikającym z ustawy i rozporządzenia o wyścigach konnych, prowadzeniu ksiąg stadnych i reprezentacji w organizacjach międzynarodowych WAHO i ECAHO;
- ponadto członkowie Zarządu i PZHKA uczestniczyli w organizacji pokazów i czempionatów, opracowywaniu warunków i katalogów pokazów, obsłudze spraw organizacyjno-technicznych, opiece nad sędziami, prowadzeniu pokazów, rejestracji wyników i sprawozdawczości do ECAHO.